top of page

Algemene Voorwaarden

1. Totstandkoming reisovereenkomst

1.1. Door zich aan te melden gaat de klant akkoord met de voorwaarden van twippie en doet de klant twippie een bindend aanbod voor de totstandkoming van een definitieve reisovereenkomst. De aanmelding kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via computersystemen geschieden. De basis voor dit aanbod is de reisbeschrijving en aanvullende informatie, met betrekking tot de reis, zoals verstrekt door twippie. De reisovereenkomst komt tot stand met de acceptatie van de aanmelding door twippie.

1.2. Een boeking op aanvraag beschouwt twippie als een definitieve boeking.

1.3. twippie draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

1.4. Reisbemiddelaars (bijv. reisbureaus) en dienstverleners (bijv. hotels, vervoerders) zijn niet bevoegd om overeenkomsten te treffen, wijzigingen door te voeren, informatie of zekerheden te verschaffen die niet overeenkomen dan wel in tegenspraak zijn met de reisovereenkomst.

1.5. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met twippie aangaat (de aanmelder/hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.

1.6. Door het aangaan van de reisovereenkomst verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben verkregen van ouders en/of voogden.

1.7. Alle persoonlijke gegevens, van alle deelnemers aan de reis, die relevant zijn voor het goed uitvoeren van de reis dienen verstrekt te worden. Dit betreft niet alleen een lichamelijke of geestelijke handicap, de juiste tenaamstelling zoals aangegeven in paspoort of identiteitskaart, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger van belang zijn. Als u in de informatieplicht tekortschiet kan dit uitsluiting van de reis tot gevolg hebben. Eventuele hiermee gemoeide kosten worden aan u in rekening gebracht.

1.8. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden twippie niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 

2. Betaling

2.1. Bij het totstandkoming van de overeenkomst dient een voorschot van 35% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Afwijkingen hierop zijn mogelijk daar waar bijvoorbeeld de vervoerder of de accommodatie verschaffer een volledige betaling (veelal in combinatie met een actietarief) verlangt.

2.2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum in het bezit zijn van twippie (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf).

2.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de totale reissom worden voldaan.

2.4. De reiziger die niet tijdig aan de betalingsverplichting aan twippie heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is hij gehouden tot vergoeding van de door twippie gemaakte incassokosten.

2.5. De administratiekosten voor een boeking bedraagt € 15,- per boeking (maximaal 9 personen per boeking).

3. Wijziging door de reiziger bij twippie

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Voor het vluchtsegment zijn de wijzigingskosten van toepassing zoals gehanteerd door de betreffende luchtvaartmaatschappij. Voor het segment verblijf zullen wijzigingen tot 28 kalenderdagen voor vertrek, indien mogelijk, worden gehonoreerd. Hiervoor wordt naast de kosten die doorbelast worden door de leverancier per wijziging € 37,- in rekening gebracht. Voor wijzigingen die binnen 28 dagen voor vertrek plaatsvinden wordt naast de kosten die doorbelast worden door de leverancier € 100,- per wijziging in rekening gebracht. Wijzigingen worden schriftelijk bevestigd. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop annuleringskosten van toepassing zijn.

 

4. Annulering door de reiziger

Bij annulering tot 42 dagen voor vertrek 50% van de reissom.
Bij annulering vanaf 42ste dag voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek 75% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 15de dag voor vertrek tot de 8ste dag voor vertrek 90% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 8ste dag voor vertrek tot de dag van vertrek of later 100% van de reissom.

 

5. Annulering van losse vliegtickets

De annuleringsvoorwaarden zoals contractueel tussen de dienstverlener en twippie zijn opgemaakt worden gehanteerd.

 

6. Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet twippie aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

e. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

7. Opzegging of herroeping door twippie

7.1. twippie kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Eventuele betalingen worden geretourneerd. twippie meldt de opzegging uiterlijk:

• 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen.

• 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen.

• 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen

7.2. Het aanbod van twippie is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door twippie, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

7.3. twippie heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

7.4. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van twippie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

7.5. Een gewichtige omstandigheid voor twippie is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

7.6. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

7.8. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan twippie kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

 

8. Wijzigingen door twippie 

8.1. twippie heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 7. Wijzigingen deelt twippie binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld.

8.2. Als de wijziging één of meer ingrijpende punten (voornaamste kenmerken van de reisdienst) betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.

8.3. Als de wijziging één of meer onbeduidende punten betreft kan de reiziger de wijziging niet afwijzen.

8.4. Indien twippie door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

8.5. In geval van een ingrijpende wijziging doet twippie de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat twippie van de wijziging op de hoogte is gesteld.

8.6. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming.
De aard en klasse van de accommodatie.
De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

De samenstelling van het reisgezelschap.
De aan twippie bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.
De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door twippie schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
8.7. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 14 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur. Indien de reiziger niet binnen de gestelde termijn reageert dan accepteert de reiziger de wijzigingen.

8.8. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft twippie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

8.9. twippie heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

• verhoging van de kostprijs van brandstof of;

• verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;

• verhoging van belastingen of;

• verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.

• verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

8.10. In afwijking van artikel 8.9 wijzigt twippie de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden en ook daadwerkelijk betaald is.

 

9. Aansprakelijkheid en overmacht

9.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 8 is twippie verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat dit in redelijkheid niet van twippie verwacht kan worden.

9.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen aan twippie .

9.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is twippie onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan twippie is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aaneen gebeurtenis die twippie of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

9.4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

10. Hulp en bijstand

10.1. twippie is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van twippie, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 9 lid 3 is toe te rekenen.

10.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is twippie tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

10.3. Verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die er op grond van de overeenkomst redelijkerwijs zijn, door omstandigheden die noch aan de reiziger, noch aan twippie zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade. Voor twippie bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van menskracht en voor de reiziger bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

10.4. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor een terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heeft de reiziger recht op maximaal drie (3) gratis in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

 

11. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

11.1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van twippie dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

11.2. twippie is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

11.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van twippie. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

11.4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van twippie. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

11.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van twippie, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

 

12. Verplichtingen van de reiziger

12.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

12.2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door twippie van(voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van twippie in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

12.3. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 1 en 2 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

12.4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 21 en 22 te voldoen.

12.5. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen bij de luchtvaartmaatschappij of bij twippie van het exacte tijdstip van vertrek van de geboekte vlucht.

12.6. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van de ophaaltijd van de shuttleservice voor het vervoer naar de luchthaven.

12.7. Voor reizen buiten België dient de reiziger in het bezit te zijn van een geldig Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart (waar toegestaan) welke nog tot na het verblijf geldig is. De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van reis- en andere documenten zoals eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen etc. die vereist zijn voor het reizen naar de geboekte bestemming(en). De reiziger dient zichzelf te vergewissen welke douane-regelgeving voor de bestemming van toepassing is. De informatie op de website van twippie is uitsluitend gericht op reizigers met de Belgische nationaliteit. Bij een andere nationaliteit dan de Belgische of bij een Belgisch vreemdelingenpaspoort of een Belgisch vluchtelingenpaspoort, dient de reiziger contact op te nemen met het consulaat of de ambassade van het betreffende land. twippie accepteert geen aansprakelijkheid voor douane-regelgeving.

13. Reizen zonder reisbescheiden (vliegtickets en accommodatievoucher) en shuttle

13.1. De reiziger ontvangt geen traditionele vliegtickets of accommodatievoucher. Nadat de boeking verwerkt is ontvangt de reiziger, per mail, een link naar de persoonlijke reispagina van My Booking. Met My Booking heeft de reiziger een overzicht van de geboekte reis én toegang tot de Belangrijke Reisinformatie en de definitieve boekingsbevestiging (het Reisplan). De informatie op de boekingsbevestiging (het Reisplan) vervangt zowel de vliegtickets als het accommodatievoucher. De Belangrijke Reisinformatie is een aanvulling op de boekingsbevestiging en dient opgevolgd te worden.

13.2. De reiziger dient zelf de vluchtgegevens en vluchttijden te controleren op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij via het ticketnummer dat op de boekingsbevestiging staat. De reiziger dient dit na boeking te doen en 24 uur voor vertrek voor zowel de heenreis als de thuisreis. Met het ticketnummer kan de reiziger inchecken bij de luchtvaartmaatschappij.

13.3. De reiziger is verplicht bij de luchtvaartmaatschappij te controleren of de luchtvaartmaatschappij vooraf inchecken verplicht stelt.

13.4. Indien de reis inclusief shuttle-transfer is of als er een andere vorm van vervoer van en naar de luchthaven geboekt is dan dient de reiziger via My Booking de vervoersvoucher te downloaden. De reiziger is verplicht de instructies op de voucher op te volgen en deze te tonen indien daarom gevraagd wordt.

14. Bagage

De regels voor (hand)bagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. De actuele informatie staat op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De reiziger dient zich hier zelf van te vergewissen. Indien ruimbagage niet expliciet vermeld staat op de boekingsbevestiging (het Reisplan) van twippie dan is er geen sprake van ruimbagage.

15. Vervoer

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan de reiziger beschikbaar gesteld via de betreffende websites van de vervoerders.

16. Reisduur en vliegtijden

De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek en aankomsttijd. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt maar 6 dagen op de bestemming is. De bij boeking doorgegeven tijden zijn onder voorbehoud. De luchtvaartmaatschappij kan om gerechtvaardigde redenen van deze tijden afwijken. Voor de gevolgen die eventueel kunnen voortkomen uit een wijziging (o.a. openbaar vervoer aansluitingen of schade in de werksfeer) zijn wij, daar wij hier geen invloed op kunnen uitoefenen, niet aansprakelijk. De vliegtijden kunnen tot zeer kort voor vertrek (zowel bij aanvang van de reis als voor de thuisreis) nog wijzigingen. Het is dan ook zeer belangrijk dat de vertrektijden een dag voor vertrek door de reiziger zelf wordt geraadpleegd bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of bij twippie. Gebeurt dit niet en de reiziger mist daardoor een transfer en/of de vlucht dan aanvaardt twippie daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en zijn de gevolgen voor rekening van de reiziger zelf.

17. Transfer/shuttle

Tijdens het boeken van de reis wordt er aangegeven of er een transfer/shuttle is inbegrepen dan wel los is in te boeken. Indien er sprake is van ervoer naar en van de accommodatie dan staat dit tevens vermeld in My Booking alsmede op de boekingsbevestiging.

18. Vaccinatie

Voor mogelijke – verplichte – vaccinaties dient de reiziger zich ruim voor vertrek te wenden tot de huisarts en/of GGD.

19. Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden vastgelegd op de (aangepaste) boekingsbevestiging en zijn daardoor zichtbaar in My Booking. Preferenties worden door twippie nooit gegarandeerd. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een wijzigingsverzoek of toevoegingsverzoek op andere dan medische gronden, dan behoeven ook deze onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht en wordt door twippie alleen in behandeling genomen als dit een redelijke kans van slagen heeft. Hoewel de honorering van een preferentie vanuit de accommodatiehouder in de regel gratis is kan het incidenteel toch voorkomen dat er ter plaatse een tegemoetkoming betaald moet worden.

20. Service ter plaatse

Indien de reiziger op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert dient dit direct aan twippie per mail (info@twippie.be) gemeld te worden.

21. Klachten

21.1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, Schriftelijk, gemotiveerd per e-mail worden ingediend bij twippie via info@twippie.be of via het boekingskantoor.

21.2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft te worden ingediend.

21.3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door twippie niet in behandeling genomen.

21.4. twippie zal uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

21.5. Indien de klant niet aan de meldingsplicht zoals omschreven in artikel 20 heeft voldaan dan wordt de klacht niet in behandeling genomen.

21.6. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

21.7. Uitsluitend een Belgische rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

21.8. Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

bottom of page